Privatumo politika

MB „Diamond print“, juridinio asmens kodas 305942614, registracijos adresas Mykolo Lietuvio g. 33-4, LT-12188 Vilnius (toliau – Bendrovė), internetinės svetainės https://www.mokyklinesuniformos.lt (toliau – Svetainė) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra paaiškinama, kaip Bendrovė, būdama Jūsų asmens duomenų valdytoja, tvarko Jūsų asmens duomenis Jums lankantis ir naudojantis Svetaine, registruojantis, apsiperkant, užsisakant gauti naujienlaiškius ar tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi ir laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrus Jūsų asmens duomenis, kaip bus nurodyta šioje Privatumo politikoje, tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu arba (ir) Bendrovės teisėtų interesu pagrindu, todėl Jūs turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, arba (ir) paprieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

     KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) Laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) Tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) Rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) Imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) Laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) Neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

g) Užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

    KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

a) kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, e. paštu ar kitais būdais, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ar kt.;

b) kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;

c) kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

Mes galime apjungti iš nurodytais būdais gautus duomenis (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

     JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Informuojame, kad Bendrovė tvarko žemiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 Nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu (užsakymų priėmimas ir vykdymas):
Duomenų kategorijos: vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pasirinktas pristatymo būdas, pristatymo adresas (miestas, gatvė, pašto kodas), pasirinktas apmokėjimo būdas, užsakymo duomenys, užsakymo sąskaitose esanti informacija (apmokėjimo faktas, suma ir kt.), surinkti lojalumo taškai, Jūsų pastabos užsakymo vykdymui.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.).

Duomenų tvarkymo terminas: 5 (penkerius) metus nuo sutarties įvykdymo dienos, nebent teisės aktai Bendrovę įpareigoja asmens duomenis saugoti ilgesnį terminą.

Duomenų gauname iš: Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame:jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame: Duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.). Duomenų gavėjams (finansų ir mokėjimo įstaigoms, pristatymo ar kurjerių tarnyboms ar kt.). Valstybės institucijoms ir įstaigoms (jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė privalo perduoti Jūsų duomenis valstybės institucijoms).

 Registracijos (pirkėjo anketos sukūrimo) Svetainėje tikslu:
Duomenų kategorijos: elektroninio pašto adresas, Jūsų socialinių tinklų www.facebook.com ar (ir) Google+ paskyrų duomenys (vardas, pavardė, atvaizdas), jeigu prie Svetainės registruojatės per minėtus socialinius tinklus.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutartis (Bendrovės naudojimosi taisyklės).

Duomenų tvarkymo terminas: iki 5 metų nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų asmeninės paskyros dienos.

Duomenų gauname iš: jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų (Facebook Inc., Google Inc.).

Duomenis teikiame ar perduodame: Duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.).Valstybės institucijoms ir įstaigoms (jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė privalo perduoti Jūsų duomenis valstybės institucijoms).

Jei Jūs prie Svetainės jungiatės naudodami trečiųjų šalių autentifikavimo priemones arba vėliau susiejate savo paskyrą Svetainėje su trečiųjų asmenų paskyromis (pvz. Facebook, Google), šios trečiosios šalys (i) perduos mums arba (ii) gaus iš mūsų tam tikrus Jūsų asmens duomenis, kaip tai patikslinta žemiau:

     Jei prie Svetainės jungiatės naudodami „Google+“, autentifikavimo paslaugas mums teikia Google Ireland Limited; iš jos mes gauname Jūsų vardą, pavardę, profilio nuotrauką, el.pašto adresą, Google paskyros identifikacinį numerį; tokiu atveju Jums papildomai taikoma Google Ireland Limited privatumo politika, kuri detaliai aprašo, kaip ši kompanija tvarko Jūsų duomenis;
     Jei prie Svetainės jungiatės naudodami „Facebook“, autentifikavimo paslaugas mums teikia Facebook Ireland Ltd.; iš jos mes gauname Jūsų vardą, pavardę, profilio nuotrauką, el.pašto adresą, Facebook paskyros identifikacinį numerį; tokiu atveju Jums papildomai taikoma Facebook Ireland Ltd privatumo politika, kuri detaliai aprašo, kaip ši kompanija tvarko Jūsų duomenis.


 Tiesioginės rinkodaros pranešimų, apklausos anketų, priminimų apie prekių krepšelyje esančias Jūsų pasirinktas prekes siuntimo tikslu:
Duomenų kategorijos: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, apsipirkimo duomenys (Jūsų įsigytos prekės, prekių kainos).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) arba Bendrovės teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Jūsų laisva valia duotas sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus.

Duomenų gauname iš: jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame: duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.).

 Naujienlaiškių siuntimo tikslu:
Duomenų kategorijos: elektroninio pašto adresas .

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) .

Duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Jūsų laisva valia duotas sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus.

Duomenų gauname iš: jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame: Duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.). Valstybės institucijoms ir įstaigoms (jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė privalo perduoti Jūsų duomenis valstybės institucijoms).

 Lojalumo programos vykdymo tikslu:
Duomenų kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įsigytos prekės, prekių kaina.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

Duomenų tvarkymo terminas:asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Jūsų laisva valia duotas sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus.

Duomenų gauname iš:jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame: duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.)

Duomenų gavėjams (finansų ir mokėjimo įstaigoms, pristatymo ar kurjerių tarnyboms ar kt.)

Valstybės institucijoms ir įstaigoms (jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė privalo perduoti Jūsų duomenis valstybės institucijoms).

 Bendrovės socialinių tinklų paskyrų (https://www.facebook.com/mokyklinesuniformos) administravimo tikslu:
Duomenų kategorijos: jūsų socialinio tinklo paskyros pavadinimas, Jūsų nuotrauka, Jūsų reakcijos į Bendrovės generuojamą turinį (patiktukai, komentarai, pasidalinimai), Jūsų adresas ir telefono numeris, jeigu laimite Bendrovės organizuojamuose ir socialiniuose tinkluose skelbiamuose konkursuose.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

Duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Bendrovės ar Jūsų socialinio tinklo paskyra, nebent išreikštumėte norą ištrinti Bendrovės socialinių tinklų paskyrose esančius Jūsų duomenis anksčiau.

Duomenų gauname iš:jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame: duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.). Duomenų gavėjams (finansų ir mokėjimo įstaigoms, pristatymo ar kurjerių tarnyboms ar kt.). Valstybės institucijoms ir įstaigoms (jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė privalo perduoti Jūsų duomenis valstybės institucijoms)

 Klientų aptarnavimo tikslu (prašymai, užklausos, skunda, kitokios žinutės siunčiamos Bendrovei):
Duomenų kategorijos: vardas, elektroninio pašto adresas, prašymo, užklausos, skundo ar kitos žinutės turinys.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

Duomenų tvarkymo terminas:asmens duomenys yra saugomi tol, kol neatšaukiate savo laisva valia duoto sutikimo, tačiau ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus.

Duomenų gauname iš: jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame: Duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.). Duomenų gavėjams (finansų ir mokėjimo įstaigoms, pristatymo ar kurjerių tarnyboms ar kt.). Valstybės institucijoms ir įstaigoms (jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė privalo perduoti Jūsų duomenis valstybės institucijoms).

 Bendrovei taikomų teisinių prievolių įgyvendinimo tikslu. Bendrovė informuoja, kad tam tikrais atvejais gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir įgyvendinant Bendrovei taikomas teisines prievoles (pvz., kad įvykdytų norminių teisės aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių, teismų ar kitų subjektų teisėtas ir pagrįstas užklausas ir kt.)
Duomenų kategorijos: konkrečiu atveju minimaliai reikalingus duomenis.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: teisinių prievolių įgyvendinimas (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).

Duomenų tvarkymo terminas:asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek minimaliai reikia tikslui pasiekti.

Duomenų gauname iš:jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame:valstybės institucijoms ir įstaigoms (jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė privalo perduoti Jūsų duomenis valstybės institucijoms).

 Svetainės funkcionalumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, informacijos srautų analizės, Svetainės ir naršymo joje gerinimo, Svetainės naudotojų individualizavimo tikslu:
Duomenų kategorijos: IP adresas, Jūsų veiksmai Svetainėje [...].

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

Duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja konkretus slapukas, nebent Jūs greičiau atšaukiate savo laisva valia duotą sutikimą dėl slapukų įrašymo. Daugiau informacijos apie tai rasite šios Privatumo politikos IX skyriuje.

Duomenų gauname iš:jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame: Duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.).

  DUOMENŲ PARDAVIMAS UŽ ES RIBŲ?
Remiantis teisėtu pagrindu ir tikslu, Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis subjektams, esantiems už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų (pvz., jeigu Bendrovės duomenų tvarkytojai ar asmens duomenų gavėjai yra įsisteigę už EEE ribų). Tuo atveju, kai asmens duomenys perduodami iš EEE į valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, Bendrovė imasi visų tinkamų priemonių Jūsų asmens duomenims apsaugoti (pvz., asmens duomenų perdavimą grindžia Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis).

KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 Teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų šaltinius, tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo laikotarpį bei asmenis, duomenų gavėjus ar duomenų tvarkytojus, duomenų subjekto teises ir kt.
 Teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenis ir gauti jų kopiją.
 Teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus netikslius Jūsų asmens duomenis.
 Teisę prašyti ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turi teisę riboti Bendrovės atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir Bendrovė atlieka su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
 Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Jūs turite teisę prieštarauti, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Bendrovės interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis.
 Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą. Jūs turiteteisę gauti Jūsų mums pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.
 Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tuo atveju, jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Bendrovę, kontaktiniu el. pašto adresu: pagalba@mokyklinesuniformos.lt. Prieš įgyvendindama Jūsų teisę (-es), Bendrovė gali paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus.

Bendrovė šiuo informuoja, kad aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytos konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl, esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Bendrovė turi teisę motyvuotu raštu atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, įsipareigoja kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teisę arba motyvuotų raštu atsisakyti ją įgyvendinti. Bendrovė turi teisę paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

 TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI
Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros, naujienlaiškių, priminimų apie prekių krepšelyje esančias Jūsų pasirinktas prekes, anketų ir apklausų siuntimo tikslu turi teise tvarkyti turėdama Jūsų laisva valia duotą sutikimą tokiam asmens duomenų tvarkymui arba teisėto Bendrovės intereso pagrindu. Duotą sutikimą Jūs visuomet galite atšaukti kreipdamiesi į Bendrovę el. pašto adresu pagalba@mokyklinesuniformos.lt ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.

Be to, Bendrovė gali Jūs asmens duomenis naudoti savo pačios panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Jūs galite iš anksto tam paprieštarauti kreipdamiesi į Bendrovę el. pašto adresu pagalba@mokyklinesuniformos.lt. Vėliau nesutikti arba atsisakyti tokio Jūsų asmens duomenų naudojimo Jūs galite kreipdamiesi į Bendrovę el. pašto adresu pagalba@mokyklinesuniformos.lt ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

PROFILIAVIMAS
Bendrovė gali naudoti Jūsų asmens duomenis profiliavimui tik gavusi išankstinį Jūsų rašytinį sutikimą.

Informuojame, kad Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, nenaudoja tokio pobūdžio automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimo, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.

Tačiau Bendrovė, turėdama Jūsų sutikimą, gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis automatiniu būdu, siekdama Jus priskirti atitinkamai klientų kategorijai ir pateikti Jūsų poreikius atitinkančius individualius komercinius pasiūlymus, todėl Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
Jūs įsipareigojate Bendrovei pateikti tik teisingus duomenis ir saugoti bei niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Svetainės duomenų.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko atsakingai ir saugiai, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus asmens duomenų saugumo reikalavimus. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės, jų lygis yra nustatomi atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Be kita ko, Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, yra supažindinami su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina tvarkomų asmens duomenų visišką konfidencialumą.

 SLAPUKAI
Bendrovė šiuo informuoja, kad Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus rasite Bendrovės „Slapukų politikoje“, kuri yra sudėtinė Privatumo politikos dalis.

JŪSŲ TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ
Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, Jūs visada galite kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu pagalba@mokyklinesuniformos.lt arba (ir) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt).

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
Bendrovė turi teisę pakeisti šioje Privatumo politikoje nustatytas sąlygas. Jei pakeisime šioje Privatumo politikoje nustatytas sąlygas, paskelbsime atnaujintą Privatumo politikos versiją savo Svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS
Bendrovės, kuri kaip duomenų valdytoja tvarko šioje Privatumo politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis, kontaktai:

MB „Diamond print“

Juridinio asmens kodas 305942614

Registracijos adresas Mykolo Lietuvio g. 33-4, LT-12188 Vilnius

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu – el. paštu pagalba@mokyklinesuniformos.lt arba žodžiu – telefonu Nr. +37067686528.

Privatumo politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2021 m. gruodžio 1d.